top of page

Formulár dobrej praxe - NFP313031T079 

Informácie o projekte

EU rozvoj.png
OP vyskum a inovacie.png

Názov projektu

Visual Reading

Hlavný cieľ projektu

Projekt má za cieľ vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá bude podkladom pre zapojenie sa do programu EÚ, konkrétne do Fázy 2 SME Instrument v rámci programu Horizont 2020.

O Visual Reading®

Visual Reading® je profesionálny multijazyčný edukačný systém určený pre rozvoj čítania, pochopenia reči a jazyka, pre podporu produkcie reči, zacielený na deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami ako aj pre neurotypické deti, pracujúci na vedecky overených metódach aplikovanej behaviorálnej analýzy.

Názov OP

Operačný program výskum a inovácie

Kód projektu

NFP313031T079

Výzva

OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zapájania MSP do programov EÚ

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity

Operačný program Výskum a inovácie

Miesto realizácie projektu

Šípová 3, 949 01 Nitra

Časový rámec realizácie projektu        
07/2019 – 11/2019

Výška NFP

50 000 EUR

Kontaktné údaje prijímateľa

Normex s.r.o., Šípová 3, 949 01 Nitra, www.visualreading.org, info@visualreading.org
Tel.: +421-948-494-630, Ing. Dušan Baranec

Výstup projektu

Výstupom projektu bude štúdia uskutočniteľnosti, prostredníctvom ktorej sa preskúma technologická uskutočniteľnosť, komerčný potenciál a ochrana (IPR) nového riešenia s cieľom pripraviť inovačný projekt. V rámci štúdie navrhneme optimálny postup pre realizáciu projektu, tento rozpracujeme do pracovných balíkov v rozsahu potrebnom pre podanie projektu do Fázy 2, aktualizujeme obchodnú a komunikačnú stratégiu, vylepšíme IMPACT a komunikáciu pridanej hodnoty projektu (VALUE PROPOSITION).

Výsledkom projektu bude zapojenie prijímateľa do Fázy 2 SME Instrument s cieľom získať finančné prostriedky na následný vývoj produktu pre trh.

Cieľové skupiny

Deti so špeciálno-pedagogickými výchovno vzdelávacími potrebami, dospelí klienti v rehabilitácii poúrazových stavov (napr. po NCMP).

O prijímateľovi dotácie

  • založenie spoločnosti: 1997

  • certifikát manažmentu kvality ISO 9001:2015, od 31. 10. 2018, vydavateľ QSCert

  • známka excelentnosti pre projekt Visual Reading® od Európskej komisie, 10.2018

Kontakt    

Email: dusan.baranec@visualreading.org 

 

bottom of page