Tento modul obsahuje interaktívne karty s otvorenými slabikami s tým, že na obrázku je vyobrazený predmet, ktorý túto slabiku obsahuje. 

 

Edukačné ciele modulu:

  • nácvik čítania a vyslovovania otvorených slabík
  • globálne čítanie slabík
  • analýza a syntéza slabík
  • nácvik písania otvorených slabík

 

Spôsob použitia:

  • použitie vo fyzickej forme aj v digitálnej lekcii
  • digitálna lekcie použiteľné na Android zariadeniach, Windows a MAC OS zariadeniach
  • nepoužiteľné na iOS zariadeniach (iPhone, iPad a pod.)

 

Modul obsahuje tieto otvorené slabiky: ba, be, bi, bo, bu, by, ca, ce, ci, co, cu, ča, če, či, čo, ču, da, de, di, do, dú, dy, fa, fe, fi, fo, ga, ge, gi, go, gu, ha, he, ho, hu, hy, chu, cha, cho, chy, ja, je, jo, ju, ka, ke, ki, ko, ku, ky, la, le, li, lo, lu, ly, ma, me, mi, mo, mu, mý, na, ne, ni, no, nu, ny, pa, pe, pi, po, pu, py, ra, re, ri, ro, ru, ry, sa, se, si, so, su. sy, ša, še, ší, šo, šu, ta, te, te, ti, to, tu, ty, va, ve, vi, vo, vú, vy, za, ze, zi, zo, zu, zy, ža, že, ži, žo, žu.

 

Pozrite si kompletný popis tohto modulu. Pozrite si kompletný videonávod k modulu.

Otvorené slabiky (116ks)

65,00 €Price